STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ IM MICHAŁA BOYMA

 • 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Współpracy Międzynarodowej im. Michała Boyma zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Wojciecha Ostrowskiego i Artura Waligórę – zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Zieleniewskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 87 m 123, za numerem repertorium 2832/2013, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach [Dz. z 1991, nr. 46 , poz. 203] oraz postanowień niniejszego Statutu. —-

 • 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 3.
 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 5. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
 6. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja im. Michała Boyma.
 • 4.

Właściwym ministrem jest minister do spraw zagranicznych.

 • 5.

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Współpracy Międzynarodowej im. Michała Boyma oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 • 6.

Celem Fundacji jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz promowanie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Polski oraz społeczeństwami innych krajów.

 • 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promocję rozwoju wymiany gospodarczej.
 2. Upowszechnianie wiedzy o zwyczajach, metodach negocjacji i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych częściach świata.
 3. Promowanie nauki języków obcych w Polsce
 4. Promowanie wiedzy o różnicach kulturowych i obyczajowych oraz nauki praktycznego korzystania z tej wiedzy.
 5. Promowanie turystyki, kontaktów kulturalnych i gospodarczych między Polską a innymi krajami.
 6. Promowanie kultury i języka polskiego za granicą.
 7. Finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych.
 8. Identyfikację rzeczywistych potrzeb społeczności w wyniku konsultacji społecznych.
 9. Upowszechnianie dostępu do wiedzy i informacji.
 10. Uczestniczenie w ogólnopolskich programach dotyczących międzynarodowej wymiany kulturalnej i gospodarczej.
 11. Opracowywanie projektów własnych i opiniowanie projektów innych – organizacji oraz pomoc przy ich wdrożeniu.
 12. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji programów dotyczących promocji regionu zagranicą.
 13. Zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań związanych z promowaniem regionu zagranicą.
 14. Organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania poznaniem innych kultur.
 15. Inicjowanie projektów wynikających z celu Fundacji i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi.
 16. Gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość krajów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych.
 17. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o świecie.
 18. Organizowanie lub inicjowanie zjazdów, odczytów, konferencji, spotkań autorskich. wycieczek, imprez, wystaw i konkursów wynikających z celu i działalności Fundacji.
 19. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami o podobnych celach.
 20. Zwiększanie świadomości, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zakresie zdobywania wiedzy o świecie.
 21. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.
 • 8.

Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 • 9.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 • 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 11.
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji i subwencji osób prawnych, w tym środki pozyskane z finansów publicznych Polski, Unii Europejskiej i innych krajów, organizacji międzynarodowych,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,

5) dywidend i zysków z akcji i udziałów,

6) dochodów pozyskanych z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

 1. Zarząd Fundacji w formie uchwały określa zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego oraz płatnej pożytku publicznego w sposób umożliwiający identyfikację przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 • 12.
 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Majątek Fundacji może być lokowany w spółkach kapitałowych i w papierach wartościowych.

 

 • 13.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 • 14.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 • 15.
 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób i jest powoływany jednomyślnie na czas nieoznaczony przez Fundatorów.
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 3. Fundatorowi służy prawo odwołania członka Zarządu w przypadku:

1) złożenia rezygnacji,

2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwi należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

3) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

4) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.

 • 16.

Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu Fundacji.

 • 17.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesów.

 • 18.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

1) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,

2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

3) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,

4) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

5) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,

6) zawieranie umów o pracę,

7) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,

8) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych.

 • 19.

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa Regulamin Pracy Zarządu Fundacji ustalony przez Zarząd Fundacji.

 • 20.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają, co najmniej dwaj, członkowie Zarządu Fundacji.

 • 21.

Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie. Aby uchwała była ważna, wymagana jest obecność, co najmniej dwóch członków Zarządu.

 • 22.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

 • 23.

Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji jako organ doradczy.

 • 24.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 • 25.

Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 • 26.

Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 • 27.

Decyzje o zmianie Statutu podejmuje Zarząd Fundacji.

 • 28.

Dla efektywnego realizowania swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 • 29.

O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd Fundacji.

 • 30.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz fundacji lub stowarzyszeń działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o zbliżonych celach statutowych.